กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๒๕๕ ตึกชัยสมรภูมิ ภายในสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ. ๑๐๑๐๐
โทร. ๐๒-๓๐๖-๘๘๘๓-๔
โทรสาร ๐๒-๖๕๙-๘๙๔๗
E - mail : mol-2557@hotmail.com